หน้าแรก >> มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ รอบปีการประเมิน ประจำปีการศึกษา 2563


         มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  ได้ทำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ รอบปีการประเมิน ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น.       
ประชุมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณี ใจรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงดี แสนรักษ์
และอาจารย์วชิราภรณ์ ภัทโรวาสน์ เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพื่อสะท้อนถึงการดำเนินการจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมอย่างแท้จริง ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ อยู่ในระดับ คุณภาพดี


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 29 กันยายน 2564
| |