หน้าแรก >> พิธีมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2564 จำนวน 7 ท่าน วันที่ 6 เมษายน 2565 ณ ห้องรัฐมนตรี


มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยสำนักกิจการนักศึกษา จัดพิธีมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2564

ดร. ณรงค์  ชวสินธุ์  อธิการบดี เป็นประธาน มอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน โดยมีรายชื่อดังนี้่

1.ผศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ นวานุช คณบดีคณะนิติศาสตร์

รางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2564

2. อาจารย์รณชัย แพทย์ไชโย อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

3. อาจารย์เรืองยศ ใจวัง อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

4. อาจารย์นิตยา มูลสาร อาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

5. อาจารย์ศศินา ขุนทองวงศ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์

6. นางสาวนราวดี อยู่ลือ สาขาการจัดการธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ

7. นายกษิดิศ ยุระชัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

8. นายภูมิศิษฐ์ จรัสกุณณิศากร สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

จัดขึ้น ณ ห้องรัฐมนตรี  วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม บุคคลต้นแบบที่พึงประสงค์ เป็นแบบอย่างการทำความดีของสังคมสืบไป


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 6 เมษายน 2565
| |