หน้าแรก >> รายชื่อผู้สมัครสอบ NCU-TEGS สำหรับรอบการสอบวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้องสอบ 040305 (Name List of NCU-TEGS Applicants for the test round on Saturday October 29th, 2022; 9 am. - 12 pm.; Test Room 040305)ผู้ประกาศข่าว : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศข่าวเมื่อ : 26 ตุลาคม 2565
| |