หน้าแรก >> เปิดชั้นเรียนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแรกเข้าสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


NCU-TEGS NEWS !!

ศูนย์ทดสอบ NCU-TEGS เปิดชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแรกเข้าสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

>> เปิดสอน 2 วิชา คือ Foundation English และ Academic English 

>> ค่าลงทะเบียนวิชาละ 4,500 บาท

>> เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

>> เรียนวันจันทร์ พุธ ศุกร์ 18.00-21.00 น. รวม 5 สัปดาห์ติดต่อกัน

>> จำนวนผู้เรียนขั้นต่ำ อย่างน้อย 15 คน จึงจะสามารถเปิดชั้นเรียนได้และต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว

>> รับใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเงิน อาคารสำนักงานอธิการบดี หรือดาวโหลดทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย แล้วยื่นพร้อมชำระเงิน

>> ดาวโหลดใบสมัคร

>> รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้ตาม Ad Poster นี้


ผู้ประกาศข่าว : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศข่าวเมื่อ : 16 มกราคม 2566
| |