หน้าแรก >> กำหนดเปิดชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชา Academic English


NCU-TEGS NEWS !!

ศูนย์ทดสอบ NCU-TEGS กำหนดเปิดชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในรายวิชา Academic English โดยมีรายละเอียดดังนี้

> เริ่มเรียน 19 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2566 (4 สัปดาห์ต่อเนื่อง)

> เรียนทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ และเสาร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. (รวม 45 ชั่วโมง)

> ค่าลงทะเบียนวิชาละ 4,500 บาท 

> รับใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเงิน อาคารสำนักงานอธิการบดี หรือดาวโหลดใบสมัคร >> Download ใบสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

> เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams >> Click link : https://shorturl.asia/hy7Ui 

> รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้ตาม Ad Poster นี้ 

 


ผู้ประกาศข่าว : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศข่าวเมื่อ : 9 มีนาคม 2566
| |