พิธีถวายมณฑปพระโคตม มหามุนี ศรีล้านนา
วันที่ 24 เมษายน 2560

พิธีถวายมณฑปพระโคตม มหามุนี ศรีล้านนา วันที่ 27 เมษายน 2560
| |