พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ปีที่ 21 และเป็นโอกาสอันดี ที่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มอบทองพร้อมจี้ให้แก่บุคลากรที่ได้ทำงานร่วมกันมา จนครบ 10ปี และ 20ปี

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ปีที่ 21 และเป็นโอกาสอันดี ที่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มอบทองพร้อมจี้ให้แก่บุคลากรที่ได้ทำงานร่วมกันมา จนครบ 10ปี และ 20ปี 

รายชื่อบุคลากรที่อายุงาน 10 ปี 

1.นายวุฒินันต์  อ่ำศรีเวียง  2.นางสาวภาณิชา แสงอ้าย  3.อาจารย์พิเชฎฐ์  พรหมดวง 4.อาจารย์ดนุพล  วันชัยสถิร

5.นางแสงดวง  ยาวุฒิ 6.นางสาวธัญญารัตน์  กัณสิทธิ์ 7.อาจารย์ ดร.พิมพ์วลัญช์  ศรีบุญ 8.น.ส.ปิ่นทอง  เศรษฐวรากร

รายชื่อบุคลากรที่อายุงาน 20 ปี 

1. อาจารย์วิบูลย์ จันทรมณี  2.นางสมบูรณ์ พิบูลย์  3.นางจิณณ์ณิตา กาฬบุตร  4.รศ.ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์  5.อาจารย์สุประวิน ณ เชียงใหม่

6.นางเกสร จันทรมณี 7.นางอุไร แย้มเจริญ  8.นางวันเพ็ญ มั่งมูลตัน  9.นางประภัสสร สังข์ทอง  10.ผศ.บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา  11.นางพรรณ์ หารแก้ว  

12.นายสนธิพันธุ์ รักไทย  13.อาจารย์รัฐนันท์ วุฒิเดช

| |