หน้าแรก >> ประชุมคณะอนุกรรมการ และร่วมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 เขตภาคเหนือ


นางสาวรุ่งทิวา เต็มแว่น งานกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ และร่วมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 เขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


ผู้ประกาศข่าว : สำนักกิจการนักศึกษา ประกาศข่าวเมื่อ : 13 มีนาคม 2563
| |