หน้าแรก >> เปิดชั้นเรียนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี


smiley NCU-TEGS NEWS !!

ศูนย์ทดสอบ NCU-TEGS เปิดชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

> เปิดสอน 2 วิชา คือ Foundation English (เริ่มเรียน 6 ก.พ. 2566) และ Academic English (เริ่มเรียน 6 มี.ค. 2566)

> ค่าลงทะเบียนวิชาละ 200 บาท และวางเงินมัดจำอีก 300 บาท รวมเป็น 500 บาท >> จะได้รับเงินมัดจำคืนเมื่อสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินของรายวิชาแล้ว

> เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

> เรียนทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. และทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 น. รวมเป็น 45 ชั่วโมง

> รับใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเงิน อาคารสำนักงานอธิการบดี หรือดาวโหลดใบสมัครทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย แล้วยื่นพร้อมชำระเงิน

> รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้ตาม Ad Poster นี้

enlightened Download ใบสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี


ผู้ประกาศข่าว : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศข่าวเมื่อ : 12 มกราคม 2566
| |