หน้าแรก >> กำหนดเปิดชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ในรายวิชา Foundation English


NCU-TEGS NEWS !!

ศูนย์ทดสอบ NCU-TEGS กำหนดเปิดชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ในรายวิชา Foundation English โดยมีรายละเอียดดังนี้

> เริ่มเรียน 6 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 (3 สัปดาห์)

> เรียนทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. และทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. (รวม 45 ชั่วโมง)

> ค่าลงทะเบียนวิชาละ 200 บาท และวางเงินมัดจำอีก 300 บาท รวมเป็น 500 บาท >> จะได้รับเงินมัดจำคืนเมื่อสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินของรายวิชาแล้ว

> รับใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเงิน อาคารสำนักงานอธิการบดี หรือดาวโหลดใบสมัครทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย แล้วยื่นพร้อมชำระเงิน

> เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams >> link : https://shorturl.asia/V72Ne

Download ใบสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

> รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้ตาม Ad Poster นี้ 


ผู้ประกาศข่าว : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศข่าวเมื่อ : 24 มกราคม 2566
| |