หน้าแรก >> ต้อนรับ MR. Krishna Chaitanya กงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่


ให้การต้อนรับ MR. Krishna Chaitanya กงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยโดยมีอาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ MR. Krishna Chaitanya กงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่  รายนามผู้เข้าร่วมต้อนรับดังนี้

1. รศ.ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ รองอธิการบดี และคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

2. ผศ.บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี

3. ดร.กัว ฮุย คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรม

4. อ.อิศราวุธ สีดาดาน ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโลโนยี

5. อ.นีรนาท ตาจุมปา อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

6. A.Dhruv Choudhary ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

7. น.ส. ชามาฎา นรัญวรากุล เลขานุการ สำนักกิจการนักศึกษา

ทั้งนี้ ท่านกงสุลได้มอบหนังสือจากประเทศอินเดียจำนวน 170 เล่มให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษาด้วย  เมื่่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 27 มกราคม 2566
| |