หน้าแรก >> มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ และกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  จัดโครงการ “เครือข่ายเยาวชนเชียงใหม่ ไม่ทนโกง : Youth Stand up Against Corruption”  ขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2566 ณ สวนพฤกษศาสตร์ท


   “เครือข่ายเยาวชนเชียงใหม่ ไม่ทนโกง” 

      มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ และกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  จัดโครงการ “เครือข่ายเยาวชนเชียงใหม่ ไม่ทนโกง : Youth Stand up Against Corruption”  ขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2566  โดยมีนายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒน์ชัยเดช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ ดร. ณรงค์  ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  ร่วมเปิดงานและรับมอบป้าย ผศ.บงกช  สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และประธานโครงการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึก สร้างรากฐานความซื่อสัตย์ ค่านิยมต่อต้านการทุจริต  สร้างเครือข่ายชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงใหม่  เฝ้าระวังการทุจริตจับตามองและแจ้งเบาะแส  รวมถึงให้เยาวชนสามารถผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้สื่อออนไลน์ในการรณรงค์ป้องกันการทุจริตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   มีเยาวชนจำนวน 130 คน จากสถานศึกษา 9 แห่งที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์, โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม, โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ และโรงเรียนสองแคววิทยาคม    ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  

 

 


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 10 มีนาคม 2566
| |