หน้าแรก >> บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนและมหาวิทยาลัยสีเขียว


บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนและมหาวิทยาลัยสีเขียว

 อาจารย์ ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดี นำบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการจัดการน้ำของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับด้านระบบการจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยนายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และนางจีรพรรณ จันทราศัพท์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

 


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 17 มีนาคม 2566
| |