หน้าแรก >> ปฏิทิน การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ สำหรับเดือนพฤษภาคม 2566


► ระเบียบการทดสอบ NCU-Grad (About NCU-Grad)

► ดาวโหลดใบสมัคร (Download NCU-Grad Application Form)

► สำหรับเดือนพฤษภาคม 2566 ศูนย์ทดสอบ NCU-TEGS จัดสอบภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรอบพิเศษในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00-17.00 น. ห้อง 040305 โดยปิดการรับสมัครสอบภายในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566

► จัดสอบรอบปกติในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00-17.00 น. ห้อง 040305 โดยปิดรับสมัครสอบภายในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566

► ! ผู้สมัครสอบควรมาถึงห้องสอบอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเวลาสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบภาคการฟัง ซึ่งจะทำการทดสอบพร้อมกัน

► ! ผู้สมัครสอบมีสิทธิ์ในการเลื่อนสอบ 1 ครั้ง โดยต้องแจ้งให้ศูนย์ทดสอบฯ ทราบก่อนวันและเวลาสอบตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ หากไม่แจ้งการเลื่อนสอบและไม่มาสอบ จะถือว่าขาดสอบ และการสอบในครั้งต่อไปผู้สมัครสอบต้องทำการสมัครสอบและชำระค่าสมัครสอบใหม่


ผู้ประกาศข่าว : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศข่าวเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2566
| |