หน้าแรก >> ปฐมนิเทศนักศึกษา "หลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ"


ปฐมนิเทศนักศึกษา

"หลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ"

แผนการเรียน "ภาษาอังกฤษเพื่อชาวต่างชาติ" คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น.-12.00 น. ณ ห้อง 030506

 

 

อาจารย์ ดร.ณรงค์  ชวสินธุ์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

แนะนำอาจารย์  แนะนำหลักสูตร แผนการเรียน ตารางสอน เงื่อนไขข้อกำหนด และการรายงานผลการเข้าชั้นเรียน

ต่อตัวแทนสำนักงานตวรจคนเข้าเมือง

นักศึกษาส่วนนึงที่ได้รับรางวัล  Early Bird


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 15 สิงหาคม 2566
| |