หน้าแรก >> รายชื่อผู้สมัครสอบ NCU-TEGS สำหรับรอบการสอบวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้องสอบ 040305 (Name List of NCU-TEGS Applicants for the test round on Saturday January 27th, 2024; 9 am. - 12 pm.; Test Room 040305)ผู้ประกาศข่าว : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศข่าวเมื่อ : 24 มกราคม 2567
| |