หน้าแรก >> กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

     ดร. ณรงค์  ชวสินธุ์ อธิการบดี กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก้นักศึกษา เนื่องในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566  ทั้งนี้ ทางคณะได้ส่งตัวแทนมาร่วมยินดีและแนะนำคณะ ณ ห้องรัฐมนตรี

- อาจารย์บัณฑูร พิทักษ์วงศ์ ผู้แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

- ดร.วารุณี โพธาสินธุ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

- อาจารย์ปุณยนุช สมพัตร์ ผู้แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

- ดร.ชวิน คำบุญเรือง ผู้แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์

- ผศ.สุรกิจ คำวงศ์ปิน ผู้แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินอร์ท-เชียงใหม่

วิทยากรให้ความรู้ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

- หัวข้อ “รุ่นพี่ปูทาง..สร้างความเชื่อมั่น สู่เส้นทางการทำงานอย่างมืออาชีพ” โดย..คุณธีระพงษ์ มังคละ (พี่คิด) นักพัฒนาสังคม

และคุณวีรยุทธ ฟองจันทร์สม (พี่ยิว) นิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

- หัวข้อ “NCU-UBI: Turn dreams into reality” โดย ผศ.สุรกิจ คำวงศ์ปิน ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ,รักษาการผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (NCU-UBI)

- หัวข้อ "รู้เท่าทันตนเอง รู้เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบัน" โดย..นางสาวชามาฏา นรัญวรากุล (พี่กุ้ง) HRD นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- หัวข้อ "การชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)" โดย นางสาวยุพิน จินดาธรรม (พี่ใย) ฝ่ายกองทุน


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2567
| |