หน้าแรก >> ยินดีกับรางวัล Best Paper Award บทความเรื่อง


ยินดีกับรางวัล Best Paper Award

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติ วงษ์สถาน และ อาจารย์อิศราวุธ สีดาดาน อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 5 (The 5th Asia Joint Conference on Computing: AJCC 2024) ในบทความเรื่อง "Predictive Analysis of COVID-19 Epidemic in Thailand: Evaluating Control Lockdown Measures using LSTM Networks" เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 29 กุมภาพันธ์ 2567
| |