หน้าแรก >> ยินดีกับรางวัล Best Oral Presentation Award


         ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รติ  วงษ์สถาน อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และนายอภิมุข สาปคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 2  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมการนำเสนอบทความทางวาจา (ฺBest Oral Presentation Award) ในการประชุมวิชาการ The 4th International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (4th ICSTI-MJU) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้ส่งบทความในการนำเสนอคือ "Assessing the impact of lockdown and vaccination strategies in managing the COVID-19 outbreak in Thailand: Insights from the SVEIQHRD-Lockdown model" นอกจากนี้บทความดังกล่าวได้คัดเลือกเข้าตีพิมพ์ในวารสาร Thailand Statistician cited on Scopus


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 11 เมษายน 2567
| |