หน้าแรก >> ขอแสดงความยินดีกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 


ขอแสดงความยินดีกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

อาจารย์วุฒิชัย ปวงมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

นายสรจักร ปารมี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นายสุทธวีร์ วงค์สารภี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ได้รับรางวัลการนำเสนอบทความ (ภาคบรรยาย) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 (CSTI-MJU) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ดังนี้

รางวัลระดับดีเยี่ยม การนำเสนอบทความ (ภาคบรรยาย) กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลงานเรื่อง "การปรับปรุงคุณภาพของภาพโดยใช้ Haar Wavelet สำหรับจำแนกโรคใบสตรอเบอรี่ ด้วยโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูซัน" โดย นายสุทธวีร์ วงค์สารภี และอาจารย์วุฒิชัย ปวงมณี

รางวัลระดับดีมาก การนำเสนอบทความ (ภาคบรรยาย) กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลงานเรื่อง "การศึกษาประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้ CycleGAN สำหรับการจดจำใบหน้าโดยใช้โครงข่าย VGG-16" โดย นายสรจักร ปารมี และอาจารย์วุฒิชัย ปวงมณี


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 29 มีนาคม 2567
| |